WIADOMOŚCI LIVE NATION

Regulamin konkursu - Wygraj bilety na KORN - Część 2 (Nagroda)

Data: 04-11-16

§ 5 Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest:

a) Nagroda: 2 bilety na koncert Korn w Warszawie, Torwar (31.03.2016r)

2. Nagroda nie może być, na żądanie Uczestnika, wymieniona na ekwiwalent pieniężny, ani na inną formę rekompensaty.

3. Nagroda jest przypisana wyłącznie zwycięzcy konkursu i nie może być przeniesiona na osoby trzecie.

§ 6 Zasady wyłonienia zwycięzców Konkursu

1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, których odpowiedź na pytanie konkursowe zostanie uznana przez jury złożone z przedstawicieli Organizatora za poprawną. Jury wybierze jednego zwycięzcę.

2. Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone dnia 07.11.2016 r. o godz. 10:30 na fanpage’u https://www.facebook.com/LiveNationPL.

3. Zwycięzca zostanie poproszony o podanie adresu e-mail i numeru telefonu w celu ustalenia z Organizatorem szczegółów odbioru Nagrody. Odbiór Nagrody nastąpi w Warszawie, dnia 16.11.2016 r. w miejscu wskazanym przez Organizatora. W przypadku niepodania przez Zwycięzcę ww. danych w terminie umożliwiającym wydanie Nagrody przez Organizatora, Nagroda pozostaje w puli Organizatora i może zostać przyznana innemu, wybranemu przez Organizatora, Uczestnikowi.

§ 7 Uczestnicy konkursu

1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są pełnoletnie i posiadają zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie i nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą swojego prawnego opiekuna, który w formie pisemnej wyrazi zgodę na udział osoby niepełnoletniej lub nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych i zgoda ta będzie przedstawiona na każde żądanie Organizatora.

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

 

Live Nation © 2012 Live Nation Sp. z.o.o. Live Nation jest zarejestrowanym znakiem towarowym Live Nation Worldwide, Inc