WIADOMOŚCI LIVE NATION

Regulamin konkursu "Wygraj bilety na Mans Zelmerlow"

Data: 24-04-17

§1 Zasady ogólne

1. Organizatorem konkursu „Wygraj  bilety na Mans Zelmerlow” (dalej „Konkurs”) jest Live Nation Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-629), przy ul. Pilickiej 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216013, NIP: 521-330-0869 (dalej „Organizator”).

2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.LiveNation.pl.

3. Fundatorem nagród i przyrzekającym w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest Organizator.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.com, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).

6. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zamieszkania będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie jak i wysyłkę nagród.

7. Organizator jest podmiotem, który wykonuje czynności techniczne związane z organizacją oraz czuwaniem nad przebiegiem konkursu i na mocy zawartej z Administratorem danych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz w oparciu o przepis art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926) jest podmiotem, któremu zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych.

§ 2 Słownik pojęć

1. „Uczestnik” – osoba przesyłająca swoje zgłoszenie w Konkursie, która spełnia wymagania z § 7.

2. „Nagroda”:

a) Nagroda: 2 bilety na koncert Mans Zelmerlow w Warszawie, Klub Stodoła (30.04.2017 r).

 

§ 3 Zasady Konkursu

1. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin.

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 24.04.2017 r., o godzinie 13:45 CET.

3. Konkurs kończy się dnia 26.04.2017 r., o godzinie 10:00 CET.

4. Organizator opublikuje 1 zadanie konkursowe.

§ 4 Zasady udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy napisać wierszyk o tym co najbardziej lubisz w Mansie Zelmerlowie. Wierszyk nie może przekraczać 100 słów.

Odpowiedzi należy przesłać na konkurs@musicmarketing.pl do 26.04.2017 do godziny 10.00. Ze zwycięzcą Organizator skontaktuje się mailowo tego samego dnia.

2. Odpowiedzi na pytania konkursowe nie mogą zawierać treści naruszających przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia zgłoszenia niezgodnego z niniejszym Regulaminem oraz do nieprzyznawania nagrody osobie, która<

Live Nation © 2012 Live Nation Sp. z.o.o. Live Nation jest zarejestrowanym znakiem towarowym Live Nation Worldwide, Inc