WIADOMOŚCI LIVE NATION

Regulamin konkursu "Wygraj bilety na Leprous"

Data: 17-11-17

§1 Zasady ogólne

1. Organizatorem konkursu „Bilety na koncert Leprous” (dalej „Konkurs”) jest Live Nation Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-629), przy ul. Pilickiej 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216013, NIP: 521-330-0869 (dalej „Organizator”).

2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.LiveNation.pl.

3. Fundatorem nagród i przyrzekającym w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest Organizator.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.com, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).

6. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zamieszkania będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie jak i wysyłkę nagród.

7. Organizator jest podmiotem, który wykonuje czynności techniczne związane z organizacją oraz czuwaniem nad przebiegiem konkursu i na mocy zawartej z Administratorem danych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz w oparciu o przepis art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926) jest podmiotem, któremu zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych.

§ 2 Słownik pojęć

1. „Uczestnik” – osoba przesyłająca swoje zgłoszenie w Konkursie, która spełnia wymagania z § 7.

2. „Nagroda”:

a) Nagroda: 2 bilety na koncert Leprous w Warszawie, Klub Proxima (21.11.2017 r).

 

§ 3 Zasady Konkursu

1. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin.

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 17.11.2017 r., o godzinie 14:30 CET.

3. Konkurs kończy się dnia 20.11.2017 r., o godzinie 10:00 CET.

4. Organizator opublikuje 1 zadanie konkursowe.

§ 4 Zasady udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy podać wraz z uzasadnieniem swój ulubiony utwór z płyty Leprous „Malina”.

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na konkurs@musicmarketing.pl do 21.11.2017 do godziny 10.00.

2. Zdjęcie konkursowe nie może zawierać treści naruszających przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia zgłoszenia niezgodnego z niniejszym Regulaminem oraz do nieprzyznawania nagrody osobie, która naruszyła niniejszy Regulamin.

§ 5 Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest:

a) Nagroda: 2 bilety na koncert Leprous w Warszawie, Klub Proxima (21.11.2017 r)

2. Nagroda nie może być, na żądanie Uczestnika, wymieniona na ekwiwalent pieniężny, ani na inną formę rekompensaty.

3. Nagroda jest przypisana wyłącznie zwycięzcy konkursu i nie może być przeniesiona na osoby trzecie.

§ 6 Zasady wyłonienia zwycięzców Konkursu

1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, których odpowiedź na pytanie konkursowe zostanie uznana przez jury złożone z przedstawicieli Organizatora za poprawną. Jury wybierze jednego zwycięzcę.

2. Ze zwycięzcą Organizator skontaktuję się mailowo 20.11.2017 r.

3. Zwycięzca zostanie poproszony o podanie adresu e-mail i numeru telefonu w celu ustalenia z Organizatorem szczegółów odbioru Nagrody. Odbiór Nagrody nastąpi w Warszawie, dnia 21.11.2017 r. w miejscu wskazanym przez Organizatora. W przypadku niepodania przez Zwycięzcę ww. danych w terminie umożliwiającym wydanie Nagrody przez Organizatora, Nagroda pozostaje w puli Organizatora i może zostać przyznana innemu, wybranemu przez Organizatora, Uczestnikowi.

§ 7 Uczestnicy konkursu

1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są pełnoletnie i posiadają zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie i nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą swojego prawnego opiekuna, który w formie pisemnej wyrazi zgodę na udział osoby niepełnoletniej lub nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych i zgoda ta będzie przedstawiona na każde żądanie Organizatora.

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

§ 8 Zasady postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem "Bilety na koncert Leprous”, do dnia 30.11.2017 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji pod wskazany w Regulaminie adres.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pomocą listu poleconego wysłanego na adres korespondencyjny podany w reklamacji.

4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

§ 9 Ograniczenia odpowiedzialności

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie;

b) jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Facebook;

c) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook;

d) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich;

e) niedostarczenie lub dostarczenie z opóźnieniem Nagrody do uczestnika z powodu działań lub zaniechań firmy kurierskiej/poczty.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z Profilu w Serwisie Facebook.

§ 10 Postanowienia Końcowe

1. Przystępujący do konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

2. Nadzór nad konkursem sprawuje Organizator.

3. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu w sposób ugodowy.

4. Do spraw nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 17.11.2017 r.

 

Live Nation © 2012 Live Nation Sp. z.o.o. Live Nation jest zarejestrowanym znakiem towarowym Live Nation Worldwide, Inc