Regulamin strony

LiveNation.pl ("Strona internetowa") jest obsługiwana i stanowi wlasność Live Nation (Music) UK Limited, spółki zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem 02409911. Siedziba spólki znajduje się pod adresem 2nd Floor Regent Arcade House, 19 – 25 Argyll Street, London W1F 7TS, numer NIP: 489 7987 40.

Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady korzystania ze Strony internetowej przez dowolnego użytkownika końcowego. Korzystajac ze Strony internetowej Użytkownik zobowiązuje sie do przestrzegania Regulaminu. Strona internetowa jest przeznaczona dla osób, które ukończyły 18 lat. Jeżeli użytkownik nie ukończył 18 lat lub nie wyraża zgody na przestrzeganie Regulaminu, nie powinien korzystać ze Strony internetowej, natomiast Live Nation (Music) UK Limited ma prawo do ograniczenia lub odebrania mu dostępu do niej. 
1 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
    1.1 Użytkownik nie może:

        * (a) korzystać ze Strony internetowej ani z jakiejkolwiek jej części w celach niezgodnych z prawem. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z niej zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa;
        * (b) wprowadzać ani przesyłać za pośrednictwem Strony internetowej
              o (i) wirusów komputerowych, makrowirusów, koni trojańskich, robaków ani niczego, co zakłócałoby lub przerywało normalne działanie procedur komputerowych, ani
              o (ii) jakichkolwiek materiałów szkalujacych, obraźliwych, obscenicznych lub gróźb, ani takich, które mogłyby wywołać zdenerwowanie, wprawić w zakłopotanie albo niepotrzebnie spowodować lek;
        * (c) wykorzystywać Strony internetowej w sposób, który
              o (i) powodowałby jej zakłócanie, zniszczenie czy mniej sprawne działanie lub takie, które
              o (ii) naruszałoby prawa dowolnej osoby, firmy lub spółki (w tym, w szczególności, prawa wlasnści intelektualnej lub przemysłowej, polityke prywatności i ochrone danych osobowych);
        * (d) tworzyć ani udostępniać łąłczy hipertekstowych do jakichkolwiek części Strony internetowej ani usiłować dotrzeć w sposób bezprawny do dowolnej części albo składnika Strony internetowej;
        * (e) kopiować ani rozpowszechniać jakiejkolwiek części Strony internetowej w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Live Nation (Music) UK Limited oraz
        * (f) zmieniać lub dokonywać modyfikacji jakiejkolwiek części Strony internetowej, poza przypadkami uzasadnionymi korzystaniem ze Strony internetowej zgodnie z jej przeznaczeniem.

    1.2 W przypadku gdyby Użytkownik Strony internetowej posiadał jakiekolwiek prawo, roszczenie bądź wniósł jakiekolwiek powództwo przeciwko innemu użytkownikowi końcowemu, o ile wynikaja one z korzystania ze Strony internetowej, Użytkownik dochodzić będzie takiego prawa, roszczenia lub powództwa bez związku ani prawa regresu w stosunku do Live Nation (Music) UK Limited.
    1.3 Użytkownik może korzystać ze Strony internetowej wyłącznie w ramach osobistego, niekomercyjnego użytku.