Regulamin strony

LiveNation.pl ("Strona internetowa") jest obslugiwana i stanowi wlasnosc Live Nation (Music) UK Limited, spólki zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem 02409911. Siedziba spólki znajduje sie pod adresem 2nd Floor Regent Arcade House, 19 – 25 Argyll Street, London W1F 7TS, numer NIP: 489 7987 40. Adres e-mailowy info@livenation.pl.

Niniejszy regulamin ("Regulamin") okresla zasady korzystania ze Strony internetowej przez dowolnego uzytkownika koncowego. Korzystajac ze Strony internetowej Uzytkownik zobowiazuje sie do przestrzegania Regulaminu. Strona internetowa jest przeznaczona dla osób, które ukonczyly 18 lat. Jezeli uzytkownik nie ukonczyl 18 lat lub nie wyraza zgody na przestrzeganie Regulaminu, nie powinien korzystac ze Strony internetowej, natomiast Live Nation (Music) UK Limited ma prawo do ograniczenia lub odebrania mu dostepu do niej. W przypadku watpliwosci prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym: info@livenation.pl

1 OBOWIAZKI UZYTKOWNIKA
    1.1 Uzytkownik nie moze:

        * (a) korzystac ze Strony internetowej ani z jakiejkolwiek jej czesci w celach niezgodnych z prawem. Uzytkownik zobowiazuje sie do korzystania z niej zgodnie ze wszystkimi obowiazujacymi przepisami prawa;
        * (b) wprowadzac ani przesylac za posrednictwem Strony internetowej
              o (i) wirusów komputerowych, makrowirusów, koni trojanskich, robaków ani niczego, co zaklócaloby lub przerywalo normalne dzialanie procedur komputerowych, ani
              o (ii) jakichkolwiek materialów szkalujacych, obrazliwych, obscenicznych lub grózb, ani takich, które moglyby wywolac zdenerwowanie, wprawic w zaklopotanie albo niepotrzebnie spowodowac lek;
        * (c) wykorzystywac Strony internetowej w sposób, który
              o (i) powodowalby jej zaklócanie, zniszczenie czy mniej sprawne dzialanie lub takie, które
              o (ii) naruszaloby prawa dowolnej osoby, firmy lub spólki (w tym, w szczególnosci, prawa wlasnosci intelektualnej lub przemyslowej, polityke prywatnosci i ochrone danych osobowych);
        * (d) tworzyc ani udostepniac laczy hipertekstowych do jakichkolwiek czesci Strony internetowej ani usilowac dotrzec w sposób bezprawny do dowolnej czesci albo skladnika Strony internetowej;
        * (e) kopiowac ani rozpowszechniac jakiejkolwiek czesci Strony internetowej w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Live Nation (Music) UK Limited oraz
        * (f) zmieniac lub dokonywac modyfikacji jakiejkolwiek czesci Strony internetowej, poza przypadkami uzasadnionymi korzystaniem ze Strony internetowej zgodnie z jej przeznaczeniem.

    1.2 W przypadku gdyby Uzytkownik Strony internetowej posiadal jakiegokolwiek prawo, roszczenie badz wniósl jakiegokolwiek powództwo przeciwko innemu uzytkownikowi koncowemu, o ile wynikaja one z korzystania ze Strony internetowej, Uzytkownik dochodzic bedzie takiego prawa, roszczenia lub powództwa bez zwiazku ani prawa regresu w stosunku do Live Nation (Music) UK Limited.
    1.3 Uzytkownik moze korzystac ze Strony internetowej wylacznie w ramach osobistego, niekomercyjnego uzytku.