WIADOMOŚCI LIVE NATION

Regulamin konkursu - Wygraj bilety na KORN - Część 3 (Reklamacje)

Data: 04-11-16

§ 8 Zasady postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem "Bilety na koncert Korn”, do dnia 31.04.2016 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji pod wskazany w Regulaminie adres.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pomocą listu poleconego wysłanego na adres korespondencyjny podany w reklamacji.

4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

§ 9 Ograniczenia odpowiedzialności

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie;

b) jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Facebook;

c) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook;

d) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich;

e) niedostarczenie lub dostarczenie z opóźnieniem Nagrody do uczestnika z powodu działań lub zaniechań firmy kurierskiej/poczty.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z Profilu w Serwisie Facebook.

§ 10 Postanowienia Końcowe

1. Przystępujący do konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

2. Nadzór nad konkursem sprawuje Organizator.

3. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu w sposób ugodowy.

4. Do spraw nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 02.11.2016 r.

Live Nation © 2012 Live Nation Sp. z.o.o. Live Nation jest zarejestrowanym znakiem towarowym Live Nation Worldwide, Inc