Wróć do strony głównej
Live Nation Poland

Regulamin konkursu "Concert Week"                                                                Data: 08.05.2024 r.

 

§1 Zasady ogólne


1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Concert Week” (dalej „Konkurs”) jest Live Nation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-654), ul. Wyględowska 10/23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216013, NIP: 5213300869 (dalej „Organizator”).

2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.LiveNation.pl.

3. Fundatorem nagród i przyrzekającym w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest Organizator.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisów społecznościowych: Facebook oraz Instagram za pośrednictwem których Konkurs jest komunikowany, a serwisy te nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).

6. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem social mediów Organizatora – Facebook i Instagram prowadzonych przez Organizatora zwanych dalej: „Serwisem". Zgłoszenia do udziału w Konkursie będą zbierane za pośrednictwem adresu mailowego – konkurs@musicmarketing.pl, podanego w Serwisie na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Godziny podane w Regulaminie odnoszą się do aktualnego czasu lokalnego w Polsce.

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

9. Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej: „Uczestnikami", mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.

10. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

11. Warunkiem uczestnictwa i możliwości ubiegania się o nagrodę w Konkursie jest przestrzeganie przez Uczestnika zasad określonych w Regulaminie.

12. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie jak i wysyłkę nagród. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska i telefonu kontaktowego będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz do chwili doręczenia uczestnikowi nagrody o ile nie wyrazi on zgody na ich dalsze przetwarzanie w związku z otrzymaniem nagrody. Dane osobowe w zakresie adresu e-mail będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu.

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu (za datę zakończenia Konkursu uznaje się 14.05.2024 r. godz. 23:59). Reklamacje należy składać na adres e-mail: info@livenation.pl lub na adres Organizatora: Live Nation sp. z o.o., ul. Wyględowska 10/23, 02-654 Warszawa. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni zgodnie z danymi adresowymi podanymi w reklamacji.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące nagród należy składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody. Reklamacje należy składać na adres e-mail: info@livenation.pl lub na adres Organizatora: Live Nation sp. z o.o., ul. Wyględowska 10/23, 02-654 Warszawa. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni zgodnie z danymi adresowymi podanymi w reklamacji.

15. Organizator jest podmiotem, który wykonuje czynności techniczne związane z organizacją oraz czuwaniem nad przebiegiem Konkursu.

16. Nagrody w Konkursie objęte są zwolnieniem od opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.).

17. Nagrody w Konkursie nie podlegają̨ wymianie na ekwiwalent pieniężny ani inne nagrody rzeczowe.

18. Nagrody w Konkursie nie podlegają̨ odsprzedaży i nie podlegają wymianie na gotówkę.

19. Dokonując zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie oraz akceptuje wszystkie zasady Konkursu, określone w Regulaminie.

§ 2 Słownik pojęć
1. „Uczestnik” – osoba przesyłająca swoje zgłoszenie w Konkursie.

2. „Nagroda” - dwa bilety na wyznaczone przez Organizatora wydarzenia lub kod dostępu na roczną subskrypcję w serwisie Veeps:

08.05 – 1x podwójne zaproszenie - Within Temptation, 1x podwójne zaproszenie - Erick The Architect, 1x kod dostępu do serwisu Veeps

09.05 – 1x podwójne zaproszenie - Melanie Martinez, 1x podwójne zaproszenie - Underoath, 1x kod dostępu do serwisu Veeps

10.05 – 1x podwójne zaproszenie - Palaye Royale , 1x podwójne zaproszenie - Myles Smith, 1x kod dostępu do serwisu Veeps

11.05 – 1x podwójne zaproszenie - Scott Bradlee's Postmodern Jukebox, 1x podwójne zaproszenie - Julie Byrne (wybrane przez uczestnika miasto), 1x kod dostępu do serwisu Veeps

12.05 – 1x podwójne zaproszenie - girl in red, 1x podwójne zaproszenie - girli, 1x kod dostępu do serwisu Veeps

13.05 – 1x podwójne zaproszenie - Glass Animals, 1x podwójne zaproszenie - Atreyu, 1x kod dostępu do serwisu Veeps

14.05 – 1x podwójne zaproszenie - Warsaw Rocks , 1x podwójne zaproszenie - Paloma Faith, 1x kod dostępu do serwisu Veeps

§ 3 Zasady Konkursu
1. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin.

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 08.05.2024 r. i kończy się dnia 14.05.2024 r. Konkurs dzieli się na siedem części/dni: 08.05, 09.05, 10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.05, z czego każda zaczyna się każdorazowo o godzinie 9:00 oraz kończy tego samego dnia o godzinie 23:59.
3. Organizator opublikuje każdego dnia 1 zadanie Konkursowe, których w całości wydarzenia będzie 7.

4. Zgłoszenia Konkursowe, niespełniające warunków regulaminu, nie będą̨ brały udziału w Konkursie.

 5. Za moment zgłoszenia do Konkursu uznaje się moment wysłania maila zawierającego odpowiedź. Wysłanie maila potwierdza akceptację przez Uczestnika warunków udziału w Konkursie określone w niniejszym regulaminie.


§ 4 Zasady udziału w Konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy rozwiązać udostępnioną w danym Serwisie zagadkę oraz odpowiedzieć na zadanie Konkursowe według określonych poniżej informacji:

08.05 – Napisz, jakie emocje towarzyszą Ci podczas koncertów używając jedynie tytułów piosenek.

09.05 – Rebus

10.05 – Opowiedz nam najbardziej szaloną historię, która zdarzyła Ci się podczas koncertu.

11.05 - Na jeden dzień zostajesz DJ-em i musisz ułożyć playlistę z utworami artystów znajdujących się w kalendarzu Live Nation Polska. Jak będzie ona wyglądała?

12.05 - Wybierz dwóch dowolnych artystów z naszego kalendarza wydarzeń i napisz krótki dialog pomiędzy nimi, w którym będą dyskutować o muzyce.

13.05 - Możesz stworzyć line-up własnego festiwalu! Napisz nam, kto by wystąpił oraz kogo wybrał/abyś na headlinera!          

14.05 - Zgadnij jaka to piosenka.

2. Lista nagród zawarta jest w § 2 ust. 2 Regulaminu.

 

3. Uczestnik może starać się tylko o jedną Nagrodę, tj. o dwa bilety na jedno wyznaczone przez Organizatora wydarzenie artystyczne z listy Nagród lub kod dostępu na roczną subskrypcję w serwisie Veeps. Jeżeli ten sam Uczestnik wyśle więcej niż jedną odpowiedź, za odpowiedź stanowiącą wykonanie zadania Konkursowego zgłoszoną w Konkursie uważana będzie jedynie odpowiedź wysłana jako pierwsza. Pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

 

4. Przeslanie formularza z odpowiedzią na pytanie jest równoczesną zgodą na przetwarzanie danych osobowych określonych w § 1 ust 12. niniejszego regulaminu. Dane zostaną wykorzystane do wyłonienia zwycięzcy i prawidłowego doręczenia mu nagrody.

 

5. Uczestnicy Konkursu nie mogą w zgłoszeniu zamieszczać treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, dyskryminujących z jakiegokolwiek powodu ani mogących naruszać cudze prawa lub cudze dobra osobiste, tj. w szczególności tekstów obraźliwych, oszczerczych bądź w inny sposób godzących w czyjekolwiek dobre imię; odpowiedzi nie mogą zawierać treści zabronionych, np. pornograficznych, ukazujących zabijanie lub dręczenie zwierząt; nie mogą zawierać przekazów obscenicznych, godzących w uczucia religijne ani zachęcać do działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zagrażających bezpieczeństwu. W zgłoszeniu nie można zamieszczać utworów cudzego autorstwa (w tym grafik, zdjęć, rysunków, komentarzy ani wypowiedzi innych osób ani firm) ani wizerunków osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia zgłoszenia niezgodnego z niniejszym Regulaminem oraz do nieprzyznawania Nagrody osobie, która naruszyła niniejszy Regulamin.

6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany w dniu 17.05.2024 w wiadomości e-mail o możliwościach i zasadach odbioru nagrody.

7. W Konkursie zostanie wyłonionych 21 zwycięzców.

8. Jeżeli data i/lub miejsce koncertu zostaną zmienione, Nagroda będzie aktualna w nowym terminie/miejscu koncertu. W przypadku odwołania koncertu z jakiejkolwiek przyczyny, Nagroda zostanie wymieniona na zaproszenia na inne wydarzenie organizowane przez Organizatora.

9. Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest wybór najciekawszych odpowiedzi, które podlegać będą ocenie Komisji Konkursowej, do której należeć będzie podjęcie ostatecznej decyzji o wyborze Zwycięzcy. Komisja Konkursowa czuwać będzie nad prawidłowością przebiegu Konkursu. Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa będzie się kierować w szczególności poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością przesłanych odpowiedzi. Komisja Konkursowa złożona będzie z przedstawicieli Organizatora. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, ze wskazaniem Zwycięzcy Konkursu oraz przyznanej mu Nagrody.