Wróć do strony głównej
Live Nation Poland

Regulamin konkursu "Concert Week"                                                                Data: 02.10.2023 r.

 

§1 Zasady ogólne


1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Concert Week” (dalej „Konkurs”) jest Live Nation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-654), ul. Wyględowska 10/23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216013, NIP: 5213300869 (dalej „Organizator”).

2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.LiveNation.pl.

3. Fundatorem nagród i przyrzekającym w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest Organizator.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram, X (dawniej Twitter), Tiktok, LinkedIn za pośrednictwem których Konkurs jest komunikowany, a serwisy te nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).

6. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony internetowej www.LiveNation.pl oraz social mediów Organizatora – Facebook, Instagram, Tiktok, LinkedIn oraz X (dawniej Twitter) prowadzonej przez Organizatora, w określonych poniżej serwisach internetowych oraz stronie internetowej:

02.10 – strona internetowa www.livenation.pl

03.10 – profil Live Nation Polska na Facebook

04.10 – profil Live Nation Polska na LinkedIn

05.10 – profil Live Nation Poland na Instagram

06.10 – profil Live Nation Polska na Tiktok

07.10 – profil Live Nation Polska na X (dawniej Twitter)

08.10 – profil Live Nation na stronie www.livenation.pl oraz Facebook, LinkedIn, Instagram, Tiktok, X (dawniej Twitter)

zwanej dalej: „Serwisem". Zgłoszenia do udziału w Konkursie będą zbierane za pośrednictwem adresu mailowego – konkurs@musicmarketing.pl, podanego w Serwisie na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Godziny podane w Regulaminie odnoszą się do aktualnego czasu lokalnego w Polsce.

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

9. Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej: „Uczestnikami", mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.

10. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

11. Warunkiem uczestnictwa i możliwości ubiegania się o nagrodę w Konkursie jest przestrzeganie przez Uczestnika zasad określonych w Regulaminie.

12. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie jak i wysyłkę nagród. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska i telefonu kontaktowego będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz do chwili doręczenia uczestnikowi nagrody o ile nie wyrazi on zgody na ich dalsze przetwarzanie w związku z otrzymaniem nagrody. Dane osobowe w zakresie adresu e-mail będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a także później w celu dostarczania newslettera do czasu jego wysyłania lub cofnięcia zgody przez odbiorcę, zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu (za datę zakończenia Konkursu uznaje się 08.10.2023 r. godz. 22:00). Reklamacje należy składać na adres e-mail: info@livenation.pl lub na adres Organizatora: Live Nation sp. z o.o., ul. Wyględowska 10/23, 02-654 Warszawa. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni zgodnie z danymi adresowymi podanymi w reklamacji.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące nagród należy składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody. Reklamacje należy składać na adres e-mail: info@livenation.pl lub na adres Organizatora: Live Nation sp. z o.o., ul. Wyględowska 10/23, 02-654 Warszawa. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni zgodnie z danymi adresowymi podanymi w reklamacji.

15. Organizator jest podmiotem, który wykonuje czynności techniczne związane z organizacją oraz czuwaniem nad przebiegiem Konkursu.

16. Nagrody w Konkursie objęte są zwolnieniem od opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.).

17. Nagrody w Konkursie nie podlegają̨ wymianie na ekwiwalent pieniężny ani inne nagrody rzeczowe.

18. Nagrody w Konkursie nie podlegają̨ odsprzedaży, nie podlegają wymianie na gotówkę, a także przekazania ich osobom trzecim.

19. Dokonując zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie oraz akceptuje wszystkie zasady Konkursu, określone w Regulaminie.

§ 2 Słownik pojęć
1. „Uczestnik” – osoba przesyłająca swoje zgłoszenie w Konkursie.

2. „Nagroda” – każdego dnia do wygrania będą dwa bilety na wyznaczone przez Organizatora wydarzenia, z czego:

02.10 – 1x podwójne zaproszenie na koncert 50 Cent, 2x podwójne zaproszenie na koncert Neck Deep

03.10 – 1x podwójne zaproszenie na koncert Melanie Martinez, 2x podwójne zaproszenie na koncert dEUS

04.10 – 1x podwójne zaproszenie na koncert Jonas Brothers, 2x podwójne zaproszenie na koncert Smash Into Pieces w Warszawie

05.10 – 1x podwójne zaproszenie na koncert Kim Petras, 2x podwójne zaproszenie na koncert Waterparks

06.10 – 1x podwójne zaproszenie na koncert Niall Horan, 2x podwójne zaproszenie na koncert Brass Against

07.10 – 1x podwójne zaproszenie na koncert Rod Stewart, 2x podwójne zaproszenie na koncert Ben Caplan w Warszawie

08.10 – 1x podwójne zaproszenia na koncerty: Depeche Mode, Alessandra, Kim Petras, 3x podwójne zaproszenie na koncert Max & Iggor Cavalera w Warszawie

 

§ 3 Zasady Konkursu
1. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin.

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 02.10.2023 r. i kończy się dnia 08.10.2023 r.Konkurs dzieli się na siedem części/dni: 02.10, 03.10, 04.10, 05.10, 06.10, 07.10, 08.10, z czego każda zaczyna się każdorazowo o godzinie 8:00 oraz kończy tego samego dnia o godzinie 22:00. Odpowiedzi na zadanie Konkursowe danego dnia wysłane po godzinie 22:00 nie będą brane pod uwagę.
3. Organizator opublikuje każdego dnia 1 zadanie Konkursowe, których w całości wydarzenia będzie 7.

4. Zgłoszenia Konkursowe, niespełniające warunków regulaminu, nie będą̨ brały udziału w Konkursie.

 5. Za moment zgłoszenia do Konkursu uznaje się moment wysłania maila zawierającego odpowiedź. Wysłanie maila potwierdza akceptację przez Uczestnika warunków udziału w Konkursie określone w niniejszym regulaminie.


§ 4 Zasady udziału w Konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy rozwiązać udostępnioną w danym Serwisie zagadkę oraz odpowiedzieć na zadanie Konkursowe według określonych poniżej informacji:

02.10 – strona internetowa www.livenation.pl – odnalezienie ukrytego pytania konkursowego oraz odpowiedź na pytanie

03.10 – profil Live Nation Polska na Facebook – krzyżówka oraz odpowiedź na pytanie – Która polska i zagraniczna gwiazda powinny nagrać duet? Dlaczego?

04.10 – profil Live Nation Polska na LinkedIn – zagadka oraz odpowiedź na pytanie – Który zespół na początku swojej kariery nazywał się “Composition of Sound”? Która piosenka tych artystów, działających teraz pod inną nazwą, jest Twoją ulubioną i dlaczego?

05.10 – profil Live Nation Poland na Instagram – rebus oraz odpowiedź na pytanie - Które z miast chciałbyś zwiedzić z tym artystą (dlaczego)?

06.10 – profil Live Nation Polska na Tiktok – zagadka muzyczna oraz odpowiedź na pytanie – Odgadnij wszystkie trzy utwory i wykonawców oraz odpowiedz na pytanie - którego z tych trzech artystów zaprosiłbyś/abyś na kawę, gdzie zaśpiewał/a by Ci piosenkę z tego mixu i dlaczego?

07.10 – profil Live Nation Polska na X (dawniej Twitter) – zagadka oraz odpowiedź na pytanie – Wymyśl nazwę zespołu, którego inicjały powstały z prawidłowych odpowiedzi?

08.10 – profil Live Nation na stronie www.livenation.pl oraz Facebook, LinkedIn, Instagram, Tiktok, X (dawniej Twitter) – znajdź ukryte emotikony i odpowiedz na pytanie - Opowiedz historie, którą mogłoby stworzyć 6 emotikonek ukrytych na stronie www Live Nation

2. Lista nagród zawarta jest w § 2 ust. 2 Regulaminu.

 

3. Uczestnik może starać się tylko o jedną Nagrodę dziennie, tj. o dwa bilety na jedno z wydarzeń określonych w § 2 ust. 2 Regulaminu, które zostanie wybrane przez Uczestnika i określone w zgłoszeniu konkursowym. Jeżeli ten sam Uczestnik wyśle więcej niż jedną odpowiedź danego dnia konkursowego, za odpowiedź stanowiącą wykonanie zadania Konkursowego zgłoszoną w Konkursie uważana będzie jedynie odpowiedź wysłana jako pierwsza. Pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

 

4. Przeslanie formularza z odpowiedzią na pytanie jest równoczesną zgodą na przetwarzanie danych osobowych określonych w § 1 ust 12. niniejszego regulaminu. Dane zostaną wykorzystane do wyłonienia zwycięzcy i prawidłowego doręczenia mu nagrody.

 

5. Uczestnicy Konkursu nie mogą w zgłoszeniu zamieszczać treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, dyskryminujących z jakiegokolwiek powodu ani mogących naruszać cudze prawa lub cudze dobra osobiste, tj. w szczególności tekstów obraźliwych, oszczerczych bądź w inny sposób godzących w czyjekolwiek dobre imię; odpowiedzi nie mogą zawierać treści zabronionych, np. pornograficznych, ukazujących zabijanie lub dręczenie zwierząt; nie mogą zawierać przekazów obscenicznych, godzących w uczucia religijne ani zachęcać do działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zagrażających bezpieczeństwu. W zgłoszeniu nie można zamieszczać utworów cudzego autorstwa (w tym grafik, zdjęć, rysunków, komentarzy ani wypowiedzi innych osób ani firm) ani wizerunków osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia zgłoszenia niezgodnego z niniejszym Regulaminem oraz do nieprzyznawania Nagrody osobie, która naruszyła niniejszy Regulamin.

6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany w dniu 11.10.2023r. w wiadomości e-mail o możliwościach i zasadach odbioru nagrody.

7. W Konkursie zostanie wyłonionych 24 zwycięzców.

8. Jeżeli data i/lub miejsce koncertu zostaną zmienione, Nagroda będzie aktualna w nowym terminie/miejscu koncertu. W przypadku odwołania koncertu z jakiejkolwiek przyczyny, Nagroda zostanie wymieniona na zaproszenia na inne wydarzenie organizowane przez Organizatora.

9. Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest wybór najciekawszych odpowiedzi, które podlegać będą ocenie Komisji Konkursowej, do której należeć będzie podjęcie ostatecznej decyzji o wyborze Zwycięzcy. Komisja Konkursowa czuwać będzie nad prawidłowością przebiegu Konkursu. Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa będzie się kierować w szczególności poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością przesłanych odpowiedzi. Komisja Konkursowa złożona będzie z przedstawicieli Organizatora. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, ze wskazaniem Zwycięzcy Konkursu oraz przyznanej mu Nagrody.