REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZIE

 

Rozdział I Zobowiązania Organizatora i Uczestnika Imprezy

 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin ("Regulamin") zawiera ogólne warunki uczestnictwa w imprezie przeprowadzanej przez Live Nation Sp. z o.o. ("Organizator") oraz stanowi część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem imprezy. 

 

2. Zakres obowiązków Organizatora, odwołanie i zmiana programu imprezy

2.1 Do obowiązków Organizatora imprezy należy zapewnienie posiadaczowi ważnego biletu wstępu na teren imprezy na jaką opiewa bilet w celu uczestnictwa w tej imprezie oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego imprezy i jej niezakłóconego przebiegu.

2.2 Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują, uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

2.3 Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program imprezy z ważnych przyczyn, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ wykonawcy oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu imprezy. W przypadku zmiany terminu imprezy na nowy, posiadaczowi biletu przysługuje prawo do jego zwrotu nie później niż na 24 godziny przed nową datą imprezy.

2.4 W przypadku, gdy posiadaczowi biletu przysługuje prawo do jego zwrotu za zwrotem sumy na jaką bilet opiewa, posiadacz biletu powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot w miejscu, w którym bilet został zakupiony, bez zbędnej zwłoki po powzięciu informacji o odwołaniu koncertu. W każdym wypadku cena biletu zostanie zwrócona, jeżeli wniosek o zwrot kwoty, na jaką opiewa bilet zostanie złożony nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od pierwotnej daty imprezy. 

 

3. Bezpieczeństwo imprezy

3.1 Organizator zastrzega sobie prawo do tego, co następuje:

(a) Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami

bezpieczeństwa.

(b) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

(c) Odmówił wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni, noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie.

(d) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa zamienić jego miejsce

siedzące/stojące na inne. Posiadaczowi biletu zwrócona zostanie wówczas różnica w kwocie, na jaką opiewa bilet. Będzie on miał również prawo do rezygnacji z udziału w imprezie za zwrotem odpowiednio całości lub części kwoty, na jaką opiewa bilet.

3.2 Wnoszenie na teren imprezy i korzystanie w trakcie imprezy z aparatów fotograficznych, kamer, tabletów, laptopów, selfie stick lub innych urządzeń audio-video jest zabronione. Organizator zapewnia możliwość złożenia wymienionego sprzętu w depozycie za opłatą w wysokości 50 zł.

3.3 Zabronione jest również wnoszenie na teren imprezy plecaków, torebek i wszelkiego rodzaju bagażu niezależnie od ich rozmiaru, wskaźników laserowych, wszelkich napojów alkoholowych oraz środków odurzających, a także butelek z napojami niezależnie od ich rozmiaru i materiału z którego są wykonane.

3.4 Przedmioty zabronione

(a) Broń, w tym między innymi: broń palna, noże, broń bojowa (np. na powietrze i gaz, miecze, nunchaku, kamas, sai), materiały wybuchowe, ciężkie łańcuchy (z wyłączeniem łańcuszków do portfeli i pasków do torebek o średnicy mniejszej niż trzy (3) cm i sześćdziesiąt (60) cm długości), kastety (z wyłączeniem karabinków), maczugi, kije, gaz pieprzowy, aerozole, podtlenek azotu, amunicja i naboje szkoleniowe, materiały wybuchowe i składniki wybuchowe, sztuczne ognie, CBR (chemiczno-biologiczne -radiologiczne) substancje, wszelkiego rodzaju pociski i wszelkie repliki tych samych przedmiotów, które można błędnie zidentyfikować jako broń w rozumieniu niniejszych zasad lub jakąkolwiek broń w rozumieniu lokalnego prawa .

(b) Nielegalne narkotyki i substancje, w tym nieoznakowane butelki po lekach i tabletkach. Legalnie przepisane leki mogą być dozwolone, jeśli znajdują się w butelce/pojemniku na receptę z wygenerowaną w aptece etykietą zawierającą imię i nazwisko osoby fizycznej – pod warunkiem weryfikacji za pomocą ważnego dokumentu tożsamości. Ewentualne inne leki rozpatrywane są indywidualnie na miejscu.

(c) Alkohol, puszki i butelki 

(d) Jedzenie lub picie (chyba, że jest to wymagane ze względu na istniejący wcześniej stan, tj poparte dowodami medycznymi zgodnie z pkt  3.b.)

(e) Długopisy lub wskaźniki laserowe

(f) Profesjonalne aparaty fotograficzne, w tym profesjonalny sprzęt fotograficzny (np. stojak na aparat, obiektywy i kijki do selfie)

(g) Fajerwerki, podpałki i otwarty ogień

(h) Sprzęt do rejestracji dźwięku, urządzenia wytwarzające hałas

(i) Deskorolki i rolki, deskorolki, hulajnogi, rowery i inne osobiste pojazdy silnikowe i niezmotoryzowane

(j) Zwierzęta nie służbowe/zwierzęta niewykorzystywane przez osoby niepełnosprawne.

(k) Nieautoryzowane materiały promocyjne lub marketingowe (np. ulotki, ulotki, naklejki)

(l) Wszelkie przedmioty uznane za niebezpieczne 

(m) Wszystkie niezatwierdzone bezzałogowe systemy powietrzne lub drony

 

3.5 Uczestnik ma możliwość zdeponowania zabronionych przedmiotów w depozycie. Podstawą przyjęcia przedmiotów i przechowywania jest umowa przechowania.

(a) Wynagrodzenie za przechowanie wynosi 50 zł brutto i nie podlega zwrotowi. Opłata uiszczana jest w momencie złożenia depozytu.

(b) Odbiór złożonych przedmiotów możliwy jest po zakończeniu imprezy po okazaniu znaku legitymacyjnego (numerek depozytowy).

(c) W przypadku nieodebrania złożonych przedmiotów po zakończeniu imprezy, będą one przechowywane w siedzibie Organizatora przez 14 dni kalendarzowych. Po upływie tego terminu niedobrane przedmioty przechodzą na własność Organizatora, który może je zniszczyć, zutylizować lub dokonać jakiekolwiek innej czynności wedle własnego uznania, a wszelkie roszczenia z tytułu nieodebranych przedmiotów wygasają.

(d) Organizator ma prawo odmówić przyjęcia przedmiotów do depozytu.

 

 

4. Postanowienia dodatkowe

4.1 Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

4.2 Oficjalne programy i gadżety będę sprzedawane wyłącznie na terenie imprezy.

4.3 Każdy Uczestnik wydarzenia, bez względu na wiek, musi posiadać ważny bilet wstępu.

4.4 Dzieci poniżej 6 roku życia NIE mogą uczestniczyć w koncertach organizowanych przez Live Nation sp. z o.o. i nie będą wpuszczane na teren Imprezy nawet pod opieką osoby pełnoletniej.

4.5 Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na koncert, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego czy zgodę cofnięto przed wejściem na koncert, czy w jego trakcie.

4.6 Bilet nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.

4.7 Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej, niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji, unieważnia bilet. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu posiadaczowi unieważnionego biletu ceny na nim wydrukowanej, z wyłączeniem kwoty odpowiadającej wysokości kosztów obsługi. Zwrotowi nie podlegają koszty obsługi związane z zakupem biletu. Uzyskanie zwrotu wartości biletu, bez kosztów obsługi jest możliwe po przedstawieniu Organizatorowi pisemnego wniosku z wyjaśnieniem okoliczności sprawy wraz z unieważnionym biletem i dowodem jego zakupu. Organizator zastrzega jednak, że będzie przeciwdziałał zorganizowanym próbom działania niezgodnego z prawem opisanego w zdaniu pierwszym niniejszego podpunktu. W konsekwencji zakup kilkudziesięciu biletów w celu uzyskania korzyści majątkowej związanej z odsprzedażą, próba odsprzedaży w cenie wyższej, niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji może skutkować unieważnieniem biletu bez prawa do zwrotu ceny biletu, a także odpowiedzialnością karną opisaną w art. 133 Kodeksu wykroczeń.

4.8 Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym i upoważnia do jednorazowego wejścia na teren imprezy.

4.9 W przypadku Biletów Imiennych, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych zawartych na Bilecie imiennym z danymi dysponenta tego Biletu. Organizator zastrzega, że w przypadku gdy, dane zawarte na Bilecie różnią się od danych dysponenta Biletu, ma prawo odmówić uczestnictwa takiej osoby w Imprezie, na którą został zakupiony Bilet. 

4.10 Możliwość zmiany danych na biletach imiennych jest uzależniona od wydarzenia. Informacja o tym czy dane można zmienić czy też nie, umieszczona będzie na stronie autoryzowanej bileterii w opisie danego wydarzenia i/lub w trakcie procesu zakupowego i/lub regulaminie bileterii. 

Zmiana danych na biletach imiennych, na wydarzeniach, na których jest możliwa podlega dodatkowej opłacie w wysokości 100zł lub innej, zgodnej z regulaminem autoryzowanej bileterii.  

W przypadku wydarzeń, na których zmiana danych na biletach imiennych NIE jest możliwa, właścicielowi takiego biletu, w szczególnych okolicznościach, przysługuje prawo jego zwrotu na kwotę odpowiadającą wartości biletu na nim wydrukowanej. Wszelkie opłaty dodatkowe nie podlegają zwrotowi. Wniosek o dokonanie zwrotu wraz z uzasadnieniem należy przesłać mailowo na adres kontaktowy autoryzowanej bileterii, w której bilet został kupiony, nie później niż 14 dni przed dniem Imprezy. Po upływie tego czasu, zwrot biletu NIE będzie możliwy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, właściciel biletu na WŁASNY KOSZT musi odesłać bilety do bileterii, w której bilety zostały kupione. Zwrot środków zostanie uruchomiony po ich otrzymaniu przez bileterię.

4.11 Zakup Biletów podlega ograniczeniom ilościowym w przypadku każdej Imprezy. Liczba Biletów, jakie można nabyć, podana jest na pierwszej stronie informującej o warunkach zakupu i podlega weryfikacji przy okazji każdej transakcji. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania, bez uprzedniego powiadomienia, Biletów zakupionych w liczbie wyższej niż dopuszczalna, gdy zostanie przekroczony:

 

Limit na adres dostawy

Limit na jedną kartę kredytową,

Limit dla jednego Użytkownika.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich zamówień Użytkownika. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu posiadaczowi unieważnionego biletu ceny na nim wydrukowanej, z wyłączeniem kwoty odpowiadającej wysokości kosztów obsługi. Zwrotowi nie podlegają koszty obsługi związane z zakupem biletu. Uzyskanie zwrotu wartości biletu, bez kosztów obsługi jest możliwe po przedstawieniu Organizatorowi pisemnego wniosku z wyjaśnieniem okoliczności sprawy wraz z unieważnionym biletem i dowodem jego zakupu.

5.0. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem w przypadku imprez masowych zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504)

 

 

Rozdział II Szczególne środki bezpieczeństwa w trakcie trwania ogłoszonych obostrzeń spowodowanych chorobą COVID-19

 

1.Środki Ochrony 

1.1W trakcie trwania ogłoszonych obostrzeń spowodowanych chorobą Covid-19, Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w środki ochrony osobistej. Organizator zastrzega prawo do odmówienia wstępu na teren Imprezy Uczestnikowi, który nie jest wyposażony w odpowiednie środki ochrony osobistej.

 

2.Udostępnianie danych  

2.1 W trakcie trwania ogłoszonych obostrzeń spowodowanych chorobą Covid-19, w sytuacjach tego wymagających, Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych przez Organizatora Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

2.2 W trakcie trwania ogłoszonych obostrzeń spowodowanych chorobą Covid-19, przed wejściem na teren Imprezy, Uczestnik zobowiązuje się do złożenia pisemnego oświadczenia, iż według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

 

3. Bezpieczeństwo imprezy

3.1 Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na teren Imprezy Uczestnikowi, który wykazuje jakiekolwiek objawy mogące świadczyć o zakażeniu chorobą Covid-19.

3.2. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Imprezie może wiązać się z ryzykiem zachorowania na chorobę Covid-19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

3.3 Uczestnik Imprezy, w trakcie trwania ogłoszonych obostrzeń spowodowanych chorobą Covid-19, zobowiązuje się do przestrzegania kluczowych zasad bezpieczeństwa i obowiązków z tym związanych nałożonych przez polski rząd, między innymi do zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia miejsca  oraz w czasie przemieszczania się po obiekcie  oraz do zachowania dystansu 2 metrów od innego Uczestnika Imprezy z wyłączeniem rodzin i osób pozostających we wspólnym pożyciu. 

3.4 W przypadku niestosowania się do tych zasad przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia takiego Uczestnika z terenu Imprezy bez możliwości powrotu.  

3.5 W czasie trwania ogłoszonych obostrzeń spowodowanych chorobą Covid-19, Organizator może zawiesić funkcjonowanie depozytu, co oznacza że Uczestnik Imprezy nie będzie mógł zdeponować przedmiotów niedozwolonych na Imprezie. Pełna lista przedmiotów niedozwolonych opisana jest w punkcie 3.2 i 3.3 Rozdziału I powyżej.

 

4. Postanowienia dodatkowe

4.1 Uczestnik Imprezy zobowiązany jest poddać się wszelkim wymogom wynikającym z panujących zasad i zaleceń związanych z bezpieczeństwem ustanowionych przez polski rząd oraz wszelkiego rodzaju państwowe instytucje przy zachowaniu wszelkich reżimów sanitarnych nałożonych na Uczestnika Imprezy przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa

4.2 Możliwość uczestnictwa w imprezie może podlegać szczególnym warunkom w zależności od przepisów prawa, które będą obowiązywały w dniu jej organizacji. Każdy uczestnik powinien na bieżąco śledzić aktualizacje dotyczące zasad uczestnictwa w wydarzeniach z publicznością.

Należy również mieć na uwadze fakt, iż organizator i/lub artyści mogą wprowadzać szczególne zasady uczestnictwa w imprezie, o których uczestnicy zostaną poinformowani przed datą wydarzenia. Nie zastosowanie się do określonych warunków uczestnictwa w imprezie może skutkować odmową wpuszczenia uczestnika na teren imprez.

Do takich warunków mogą należeć między innymi:

- wymóg przedstawienia dowodu pełnego zaszczepienia przeciwko COVID-19;

- wymóg przedstawienia dowodu na bycie ozdrowieńcem, który przeszedł chorobę COVID-19;

- wymóg posiadania negatywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-COV-2.

 

 

Aktualizowany: 8.05.2024r.

Poprzednia aktualizacja: 7 sierpnia 2023r.

 

Możliwość uczestnictwa w imprezie może podlegać szczególnym warunkom w zależności od przepisów prawa, które będą obowiązywały w dniu jej organizacji. Każdy uczestnik zobowiązany jest na bieżąco śledzić aktualizacje dotyczące zasad uczestnictwa w wydarzeniach z publicznością.
Należy również mieć na uwadze fakt, iż organizator i/lub artyści mogą wprowadzać szczególne zasady uczestnictwa w imprezie, o których uczestnicy zostaną poinformowani przed datą wydarzenia. Nie zastosowanie się do określonych warunków uczestnictwa w imprezie może skutkować odmową wpuszczenia uczestnika na teren imprez.
Do takich warunków mogą należeć między innymi:
- wymóg przedstawienia dowodu pełnego zaszczepienia przeciwko COVID-19;
- wymóg przedstawienia dowodu na bycie ozdrowieńcem, który przeszedł chorobę COVID-19;
- wymóg posiadania negatywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-COV-2.